MIKIO SAKABE Shoes campaign 2023

Photo & direction Shiori Ikeno